XIII Gminny Konkurs Plastyczny pt. “Bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje”

Zapraszamy do udziału w XIII Gminnym Konkursie Plastycznym pt. “Bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje”. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest Święty Mikołaj. Konkurs adresujemy do rodzin. Namawiamy do wspólnego, twórczego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym, podczas którego powstanie niepowtarzalna praca konkursowa. Prace należy przynosić do MDK w Rzepinie do 11 grudnia 2023r. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w regulaminie.

Regulamin konkursu plastycznego „Święty Mikołaj”.

ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Rzepinie

CELE
1. Poznawanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
2. Wprowadzenie w klimat Świąt Bożego Narodzenia.
3. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.

TEMATYKA
Tematem tegorocznej edycji konkursu jest Święty Mikołaj.

ZASADY UCZESTNICTWA I FORMA PRAC

 1. W konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się z członków jednej rodziny.
 2. Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace plastyczne.
 3. Każda rodzina dostarcza tylko 1 pracę.
 4. Każdą pracę należy opisać czytelnie pismem drukowanym, podając następujące dane:
 • nazwisko rodziny,
 • imiona członków rodziny,
 • nr telefonu

 FORMA PRAC

forma przestrzenna (technika dowolna) !!!

TERMINY
1. Prace prosimy dostarczyć do domu kultury  do 11 grudnia 2023 r.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 grudnia 2023r.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród, połączone z otwarciem wystawy odbędzie się 15 grudnia 2023r. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie na ulicy Słubickiej 17.

DODATKOWE INFORMACJE / NAGRODY
1. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatorów komisja.

 1. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę:  pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę oraz  nawiązanie do tradycji.
  3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają vouchery na zakupy.
  4. Prace będą eksponowane na wystawie w MDK w Rzepinie.
  5. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO                                                                               

 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)  dalej RODO informuję, iż:

1)   administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury ul. Słubicka 17, 69-110 Rzepin 

2)    z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: iod@itmediagroup.pl

3)    dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu plastycznego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

4)   dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

5)    ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6)   do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

7)    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;

8)    dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapraszamy do udziału w XIII Gminnym Konkursie Plastycznym pt. “Bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje”. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest Święty Mikołaj. Konkurs adresujemy do rodzin. Namawiamy do wspólnego, twórczego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym, podczas którego powstanie niepowtarzalna praca konkursowa. Prace należy przynosić do MDK w Rzepinie do 11 grudnia 2023r. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w regulaminie.

 

Skip to content