STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W RZEPINIE

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Rzepinie

z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie: zmiany Uchwały XIX/58/2004 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w Rzepinie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść statutu Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie stanowiącego załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XIX/58/2004 Rady Miejskiej w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W RZEPINIE

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. MIEJSKI DOM KULTURY W RZEPINIE zwany dalej MDK jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury.

2. Podstawę prawną działania MDK stanowią:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114 poz. 493 z późniejszymi zmianami).

 3. Ustawa z dnia 30.czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

 4. Ustawa z dnia 29. września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)

 5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

 6. Uchwała Nr XIX/58/2004 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie

utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom

Kultury w Rzepinie.

7. Postanowienia niniejszego statutu.

§ 2.1. Siedzibą MDK jest miasto Rzepin.

 1. MDK prowadzi swoją działalność na terenie gminy Rzepin.

§ 3. MDK posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową

§ 4. Nadzór nad działalnością MDK pełni Burmistrz Rzepina.

Rozdział II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA MDK

§ 5. 1. Podstawowym celem działalności MDK jest:

 1. edukacja kulturalna;

 2. wychowanie przez sztukę;

 3. zaspokajanie potrzeb informacyjnych.

 4. MDK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie rocznego programu

działania zatwierdzonego przez Burmistrza Rzepina.

§ 6.1. Do podstawowych zadań MDK należy:

1) rozpoznanie, rozbudzenie oraz zaspokojenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych

mieszkańców gminy;

 1. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowanie wiedzą i sztuką;

 2. tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb kulturalnych;

 3. kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;

 4. kontynuowanie i tworzenie tradycji kulturalnych wyróżniających miasto Rzepin i region.

2.Zadania wymienione w ust. 1. MDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1) zespołowego uczestnictwa w kulturze;

 1. różnorodnych form edukacji kulturalnej;

 2. form indywidualnej aktywności kulturalnej w tym za pośrednictwem multimediów, ogólnoświatowej sieci internetowej oraz innych nośników i łączy elektronicznych;

 3. imprez kulturalnych;

 4. seansów filmowych w kinie

§ 7.1. MDK na zasadach określonych w odrębnych przepisach może również realizować dodatkowe zadania, w szczególności:

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki,

widowiska i konkursy w dziedzinie kultury;

2) prowadzić kursy i szkolenia o charakterze edukacyjnym i inne związane z kulturą;

3) prowadzić impresariat artystyczny;

4) organizować imprezy rozrywkowe i rekreacyjne;

5) prowadzić działalność wydawniczą;

 1. świadczyć usługi reklamowe, informatyczne, poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, video, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury;

 2. prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego do obsługi

imprez kulturalnych, audiowizualnego i innego;

8) prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego;

 1. organizować i realizować imprezy okolicznościowe, rekreacyjne, rodzinne, obrzędowe oraz inne o charakterze kulturalno – rozrywkowym;

10) prowadzić Dyskusyjny Klub Filmowy i inne stowarzyszenia filmowe;

11) prowadzić ogniska artystyczne;

12) prowadzić inną działalność gospodarczą.

2. Zadania ujęte w ust.1. MDK realizuje na podstawie statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

3. MDK może również podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego

oraz realizacji ogólnokrajowej polityki kulturalnej.

Rozdział III

ORGANY MDK I JEGO ORGANIZACJA

§ 8. MDK samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 9. MDK prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 10. 1. Dyrektor MDK jednoosobowo zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Rzepina.

3. Powołanie Dyrektora MDK może nastąpić w drodze konkursu, przeprowadzonego przez

Burmistrza Rzepina.

§ 11. 1. Do zadań Dyrektora MDK należy:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych MDK;

2) prowadzenie działalności MDK zgodnie z niniejszym statutem i obowiązującymi

przepisami;

3) dbałość o mienie MDK i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi;

4) zatwierdzanie planu działalności MDK;

5) dokonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników MDK,

zawieranie innych umów cywilno – prawnych, a także organizacja pracy kierowanej

instytucji;

6) ustalanie regulaminów:

a) organizacyjnego i pracy.

b) wynagradzania i premiowania.

   1. Dyrektor, w terminie 14 dni po otrzymaniu zawiadomienia o wysokości dotacji dla MDK uchwalonej przez Radę Miejską na dany rok budżetowy, przedstawia Burmistrzowi Rzepina do zatwierdzenia:

1) plan działalności instytucji obejmujący:

a) plan usług;

 1. plan przychodów i konserwacji środków trwałych;

 2. plan remontów i konserwacji środków trwałych;

 3. plan inwestycji,

2) sprawozdania finansowe w terminach określonych w przepisach szczegółowych

dotyczących sprawozdawczości instytucji kultury;

3) regulaminy, o których mowa w § 11, ust.1, pkt 6 .

§ 12. 1. W MDK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjno – ekonomicznej oraz obsługi, a w razie potrzeby innych specjalistów.

2. Kwalifikacje pracowników MDK odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określają przepisy w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 26 poz. 234 z dnia 30 marca 1999 r.).

3. Zasady wynagradzania pracowników MDK określa Regulamin Wynagradzania i Premiowania Pracowników Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie nadany przez Dyrektora.

§ 13. MDK prowadzi działalność podstawową w obiektach:

 1. siedziba i biuro przy ul. Słubickiej 3;

 2. innych przekazanych lub udostępnionych przez Gminę Rzepin do administrowania, użytkowania lub korzystania w celu realizacji zadań statutowych.

§ 14. 1. W MDK można tworzyć Samorząd Użytkowników.

2. Samorząd Użytkowników zrzesza przedstawicieli uczestników stałych zajęć w MDK, działających w zespołach, klubach, sekcjach, kołach, itp. i jest organem doradczym, powoływanym czasowo przez Dyrektora.

§ 15. Organizację wewnętrzną MDK określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Burmistrza Rzepina.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA MDK – MAJĄTEK I FINANSE

§ 16. MDK zarządza i korzysta z powierzonego mu majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17. MDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działania, kierując się zasadą efektywności wykorzystania środków.

§ 18. 1. Podstawą gospodarki finansowej MDK jest:

1) ustawa o rachunkowości;

2) ustawa o finansach publicznych;

3) budżet MDK.

§ 19. 1. Przychodami MDK są:

1) dotacje budżetowe;

2) wpływy z prowadzonej działalności i świadczonych usług;

3) darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych;

 1. środki otrzymane z innych źródeł.

§ 20. Do składania oświadczeń woli w imieniu MDK w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpisy dwóch osób – Dyrektora MDK oraz głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

§ 21. 1. MDK może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego podstawową działalnością, pod warunkiem, że nie ograniczy ona jego działalności statutowej, a środki finansowe uzyskane z tej działalności będą wykorzystane na działalność statutową.

Rozdział V

ZMIANA STATUTU

§ 22. Statut MDK nadaje Rada Miejska w Rzepinie.

§ 23. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania, na wniosek Dyrektora MDK lub Burmistrza Rzepina.

§ 24. Połączenie, podział i likwidacja oraz przekształcenie MDK może nastąpić na podstawie

uchwał Rady Miejskiej w Rzepinie.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25. W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Skip to content