Zapraszamy do udziału w konkursie “Bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje” – SZOPKI

Zapraszamy do udziału w XII Gminnym Konkursie Plastycznym pt. “Bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje”. Tematem tegorocznej edycji konkursu są bożonarodzeniowe szopki. Konkurs adresujemy do rodzin. Namawiamy do wspólnego, twórczego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym, podczas którego powstanie niepowtarzalna praca konkursowa. Prace można przynosić do MDK w Rzepinie lub do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie do 9 grudnia 2022r. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w regulaminie.

Organizatorami konkursu są Miejski Dom Kultury w Rzepinie i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie.

XII Gminny Konkurs Plastyczny pt. “Bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje”
Regulamin konkursu plastycznego „Szopki”.
ORGANIZATORZY
Miejski Dom Kultury w Rzepinie i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie.
CELE
1. Poznawanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
2. Wprowadzenie w klimat Świąt Bożego Narodzenia.
3. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
TEMATYKA
Tematem tegorocznej edycji konkursu są szopki.
ZASADY UCZESTNICTWA I FORMA PRAC
1. W konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się z członków jednej rodziny.
2. Każda rodzina dostarcza tylko 1 pracę.
3. Każdą pracę należy opisać czytelnie pismem drukowanym, podając następujące dane:
• nazwisko rodziny,
• imiona członków rodziny,
• nr telefonu
FORMA PRAC
– forma przestrzenna (technika dowolna) !!!
TERMINY
1. Prace prosimy dostarczyć do domu kultury lub biblioteki do 9 grudnia 2022 r.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 grudnia 2022r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród, połączone z otwarciem wystawy odbędzie się 16 grudnia 2022r. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie na ulicy Słubickiej 17.
DODATKOWE INFORMACJE / NAGRODY
1. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatorów komisja.
2. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę oraz nawiązanie do tradycji.
3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają vouchery na zakupy.
4. Prace będą eksponowane na wystawie w MDK w Rzepinie.
5. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna ul. Słubicka 17, 69-110 Rzepin
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: iod@itmediagroup.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu plastycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5) ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;
😎 dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profiloZapraszamy do udziału w XII Gminnym Konkursie
Plastycznym pt. "Bożonarodzeniowe tradycje i
obyczaje" Tematem tegorocznej edycji konkursu są
bożonarodzeniowe szopki. Konkurs adresujemy do
rodzin. Namawiamy do wspólnego, twórczego spędzania
wolnego czasu w gronie rodzinnym, podczas którego
powstanie niepowtarzalna praca konkursowa. Prace
można przynosić do MDK w Rzepinie lub do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rzepinie do 9 grudnia 2022r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są
w regulaminie.
Organizatorami konkursu są Miejski Dom Kultury w
Rzepinie i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie.
Skip to content