Nieodpłatna pomoc prawna - godziny przyjęć interesantów

2017 10 10 pomoc prawnaZgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) Powiat Słubicki od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta przysługuje osobom fizycznym.

 1) którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
2) które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawieo kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4) które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
5) które nie ukończyły 26 lat,
6) które ukończyły 65 lat,
7) które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Rzepinie:

Miejski Dom Kultury w Rzepinie (świetlica nr 2)
ul. Słubicka 3, 69-110 Rzepin

harmonogram udzielania pomocy prawnej:

  • poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 12:00  
  • wtorek od godz. 15:00 do godz.19:00
  • środa od godz. 15:00 do godz.19:00
  • brak
  • brak

Pomoc prawną świadczą adwokaci i radcowie prawni. Pomoc ta polega na:

* poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
* wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
* pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
* sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Współpraca

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg