Konkurs fotograficzny pt. "Babciu, Dziadku kocham Was"

Colorful Black Friday Discount Poster 7

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 4 do 17 roku życia do udziału w konkursie fotograficznym z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego dziadków z wnukami. Pokażcie na fotografii, jak mocno kochacie babcię i dziadka, w jaki sposób spędzacie z nimi czas. . Przy robieniu zdjęć liczymy na waszą kreatywność. Zdjęcia należy przesyłać na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19 stycznia 2021r. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 stycznia br. Na laureatów czekają nagrody - niespodzianki dla dziadków, które będzie można odebrać w dniu ogłoszenia wyników.

Gminny KONKURS FOTOGRAFICZNY
pt. „Babciu , Dziadku kocham Was”

REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Rzepinie.                                                                                                                                                                    2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 4 do 17 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie odpowiednio opisanego zdjęcia oraz przesłanie oświadczenia.
4. Konkurs rozpoczyna się 8 stycznia 2021r. i potrwa do 19 stycznia 2021r. 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 stycznia 2021r. Konkursowe zdjęcia zostaną umieszczone na str. internetowej i facebooku MDKa oraz na str. rzepin.pl
6. Fotografie prosimy przesyłać na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19 stycznia br., do godz. 23:59.                                                                                                     7. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia przedstawiającego dziadków z wnukami. Pokażcie na fotografii jak mocno kochacie babcię i dziadka, w jaki sposób spędzacie z nimi czas. Przy robieniu zdjęć liczymy na waszą kreatywność. Kreatywność i ciekawa interpretacja tematu będą wysoko oceniane.

Wymagania techniczne i warunki uczestnictwa:

1.Zdjęcie powinno być w jak najlepszej jakości.
2. Zdjęcie może być wykonane zarówno aparatem profesjonalnym, jak i aparatem w telefonie komórkowym.
3. Na konkurs można nadsyłać zarówno fotografie czarno – białe, jak i kolorowe.                                                                                                                                             4. Jak opisać zdjęcia? Każde zdjęcie powinno być opisane wg wzoru: imię i nazwisko dziecka, wiek, imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. Do zdjęcia prosimy załączyć oświadczenie z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. (wzór poniżej).
Dziadkowie , których wizerunek znajduje się na zdjęciu, również składają oświadczenie
z podpisem. (wzór poniżej).
5. Wzór oświadczenia: Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu fotograficznego pt. „ Babciu, Dziadku kocham Was” dostępnego na str. internetowej: mdk.rzepin.org i akceptuję jego postanowienia.                                                                                                                                                                                             6. Oświadczenie może być napisane w programie Word lub odręcznie (jeśli odręcznie, należy zrobić zdjęcie oświadczenia i przesłać je).
7. Nadsyłając zdjęcia na konkurs fotograficzny pt. „ Babciu, Dziadku kocham Was” jestem świadomy, że:                                                                                                        1a. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym pt. „ Babciu, Dziadku kocham Was” /osoba niepełnoletnia/.                                                               1b. Wyrażam zgodę na mój udział w konkursie fotograficznym pt. „ Babciu, Dziadku kocham Was” /dziadkowie/.
2a. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych /osoba niepełnoletnia/.
2b.Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęć konkursowych z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych związanych z konkursem. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich zdjęć, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

Dodatkowe informacje / Nagrody

1.Wyniki konkursu oraz nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu tj. mdk.rzepin.org oraz na portalu społecznościowym Facebook dnia 21 stycznia 2021r.
2. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatorów komisja.                                                                                                                                              3.Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: kreatywność, oryginalny pomysł, ogólne wrażenie estetyczne oraz nawiązanie do tematu.
4. Jury wybierze trzech laureatów konkursu. Nagrodą główną w konkursie są nagrody – niespodzianki dla dziadków, które będzie można odebrać w dniu ogłoszenia wyników.
5. Zgłoszone do konkursu zdjęcia przechodzą na własność Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji zdjęć konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.

Klauzula informacyjna Rodo

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury ul. Słubicka 3
69-110 Rzepin
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu fotograficznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;
8) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Współpraca

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg